Ved brug af dette websted accepterer du, at vi benytter cookies. Læs mere

1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et overskueligt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, hvormed du kan identificeres som person. Udførlige informationer vedrørende emnet databeskyttelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

Dataregistrering på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataregistrering på dette websted?

Behandlingen af data på dette websted udføres af ejeren af webstedet. Dennes kontaktoplysninger fremgår af dette websteds impressum.

Hvordan registrerer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles dels ved, at du selv meddeler os dem. Det kan f.eks. være oplysninger, som du angiver i en kontaktformular.

Andre oplysninger registreres automatisk af vores it-systemer, når du besøger vores websted. Det er først og fremmest tekniske oplysninger (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet for åbningen af webstedet). Registeringen af disse oplysninger sker automatisk, så snart du går ind på vores websted.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Nogle af oplysningerne indsamles for at sikre, at vores websted kan stilles fejlfrit til rådighed. Andre oplysninger anvendes til at analysere din brug af webstedet.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til gratis at få at vide, hvor dine personoplysninger stammer fra, hvem der modtager personoplysningerne og til hvilket formål. Du har derudover ret til at kræve berigtigelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Vedrørende dette, og hvis du har andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte os via den adresse, du finder i impressum. Derudover har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Ydermere har du ret til under visse omstændigheder at kræve begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Yderligere detaljer hertil fremgår af databeskyttelseserklæringen under “Ret til begrænsning af behandling”.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Ejeren af dette websted tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorlig. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i henhold til de lovbestemte forordninger om databeskyttelse samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, hvormed du kan identificeres som person. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af oplysningerne mod adgang fra tredjemand er ikke mulig.

Oplysninger om den ansvarlige

Den ansvarlige for behandlingen af oplysninger på dette websted er:

Hotel Breitenburg GmbH & Co. KG
Gutsverwaltung Schloß Breitenburg
D- 25524 Breitenburg
Tyskland

Telefon: +49 (0)4828 7843-0
E-mail: Gutsverwaltung Schloß Breitenburg

Den ansvarlige er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer beslutning om formål med og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresser og lign.).

Tilbagetrækning af samtykke til behandling af oplysninger

Mange behandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan når som helst trække et samtykke tilbage. Det kan klares med blot en uformel meddelelse til os på en e-mail. Dette berører ikke lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Ret til indsigelse mod indsamling af oplysninger i særlige tilfælde samt mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis behandlingen af oplysninger sker på grundlag af art. 6 kap. 1 ltr. e eller f i GDPR, har du når som helst ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Dette gælder også for profiling, som er baseret på disse bestemmelser. Det retsgrundlag, en behandling er baseret på, fremgår af denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vil ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (indsigelse iht. art. 21 kap. 1 i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådanne reklameformål. Dette gælder også for profilering, i det omfang den vedrører direkte marketing. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger derefter ikke bliver brugt i forbindelse med direkte markedsføring (indsigelse iht. art. 21 kap. 2 i GDPR).

Retten til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed

Ved overtrædelse af GDPR har den registrerede person ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Retten til at indgive en klage foreligger, uden at det berører andre administrative eller retslige klageadgange.

Ret til dataportabilitet

Personoplysninger om dig, som vi behandler automatiseret på basis af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, har du ret til at få udleveret til dig eller tredjemand i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt du kræver direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, sker dette kun i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som ejer af webstedet, benytter dette websted en SSL- eller TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan kendes på, at adresselinjen i browsen skifter fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i browserlinjen.

Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de oplysninger, du sender til os, ikke læses af tredjemand.

Indsigt, blokering, sletning og berigtigelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få indsigt i de personoplysninger, der gemmes om dig, hvor disse stammer fra, hvem der modtager dem og til hvilket formål samt ret til berigtigelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Vedrørende dette, og hvis du har andre spørgsmål vedrørende personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via den adresse, du finder i impressum.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Vedrørende dette er du velkommen til at kontakte os via den adresse, du finder i impressum. Retten til begrænsning foreligger i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, vi har gemt, har vi i reglen brug for tid til at kontrollere dette. I den tid kontrollen varer, har du ret til at kræve begrænsning af behandling af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker eller er sket ulovligt, kan du kræve en begrænsning af behandlingen i stedet for en sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende, har du ret til at kræve begrænsning af behandling af dine personoplysninger i stedet for en sletning af disse.
  • Hvis du har gjort indsigelse iht. art. 21 kap. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvis interesse vejer tungest, har du ret til at kræve begrænsning af behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger må disse oplysninger, bortset fra din opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til den Europæiske Unions eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

3. Dataregistrering på vores websted

Cookies

Internetsiderne gør i et vist omfang brug at såkaldte cookies. Cookies gør ingen skade på din computer og indeholder ingen virus. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, som efterlades på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “session-

cookies”. De slettes automatisk, når dit besøg på vores websted slutter. Andre cookies forbliver på dit terminaludstyr, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores websted.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om aktivering af cookies, og kun tillader cookies i visse tilfælde, udelukker modtagelsen af cookies i bestemte tilfælde eller generelt eller at cookies slettes automatisk, når browseren lukkes. Deaktivering af cookies kan begrænse dette websteds funktionalitet.

Cookies, som kræves til gennemførelse af den elektroniske kommunikation eller for at kunne stille visse funktioner, som du ønsker, til rådighed (f.eks. varekurvsfunktionen), gemmes på basis af art. 6 kap. 1 ltr. f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i lagring af cookies for at kunne stille sine ydelser fejlfrit og optimeret til rådighed. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af sin surf-adfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Server-log-filer

Udbyderen af webstedet indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-log-filer, som din browser overfører automatisk til os. Disse oplysninger er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostnavnet på den tilgående computer
  • Klokkeslættet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

En sammenføring af disse oplysninger med andre oplysningskilder sker ikke.

Registreringen af disse oplysninger sker på basis af art. 6 kap. 1 ltr. f i GDPR. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i den teknisk fejlfrie visning og optimering af sit websted – dette kræver registrering af server-log-files.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller telefax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller telefax, gemmes og behandles din forespørgsel inklusive alle dermed forbundne personoplysninger (navn, forespørgsel) med det formål at behandle dit anliggende. Disse oplysninger videregiver vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger sker på basis af art. 6 kap. 1 ltr. b i GDPR, såfremt din forespørgsel er forbundet med opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt. I alle øvrige tilfælde baserer behandlingen på dit samtykke (art. 6 kap. 1 ltr. a i GDPR) og/eller på vores legitime interesse (art. 6 kap. 1 ltr. f i GDPR), da vi har en legitim interesse i den effektive behandling af de forespørgsler, vi får.

De oplysninger, du har sendt til os via kontaktforespørgsler, forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, trækker dit samtykke til lagring tilbage eller formålet med lagring af oplysningerne falder bort (f.eks. efter afsluttet behandling af dit anliggende). Vægtige lovbestemmelser  – især lovpligtige opbevaringsfrister – berøres ikke heraf.

4. PLUGINS OG TOOLS

Google web fonts

For at få en ensartet visning af skrifttyper anvender dette websted såkaldte web fonts, der stilles til rådighed af Google. Når du åbner en side indlæser din browser de nødvendige web fonts i din browsercache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du anvender, oprette forbindelse med serverne fra Google. På den måde får Google kendskab til, at vores websted åbnes via din IP-adresse. Google web fonts anvendes af hensyn til en ensartet og tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6 kap. 1 ltr. f i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter web fonts, anvendes en standardskrift fra din computer.

Du kan få yderligere oplysninger om Google web fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5. Online booking

Databeskyttelsestillæg

Du kan integrere et element “online booking” i din fortrolighedspolitik og påpege følgende:

For at du kan booke et værelse via vores hjemmeside, er et online bookingsystem, Viato CBE, integreret i vores websted. Udbyderen af ​​dette system er Viato GmbH. De oplysninger, du giver, vil kun blive brugt til at levere vores kontraktlige tjenester og vil naturligvis blive behandlet fortroligt.